Start Dla maturzystów

Instrukcja dla maturzystów.

Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem) oraz długopisem (lub piórem) z czarnym tuszem (atramentem).

Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych

Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłosił dyrektor CKE

Zdający sam zapewnia sobie takie przybory jak: linijka, cyrkiel, lupa

Zdający ma obowiązek pracować samodzielnie, nie zakłócać pracy innym zdającym.

Egzamin zdającego z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej może zostać unieważniony, jeżeli zespół nadzorujący stwierdzi:

a. niesamodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych przez zdającego

b. wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, lub korzystanie przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub niedozwolonych materiałów i przyborów

c. zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu egzaminu maturalnego  w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.

Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu obowiązkowego oznacza niezdanie egzaminu z tego przedmiotu w danym roku. Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów.


Część pisemna egzaminu maturalnego 4,5,6 maja

800 Zbiórka zdających na parterze szkoły, złożenie podpisu na liście obecności (zdający sprawdza poprawność numeru PESEL na naklejce, a podpis na liście zdających jest równoznaczny ze stwierdzeniem przez zdającego tej poprawności)

820 Zdający po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość losuje miejsce na sali egzaminacyjnej, otrzymuje dwie naklejki z kodem zdającego (oraz naklejkę o dysleksji) i zajmuje wylosowane miejsce w sali egzaminacyjnej.

Zdający sprawdza czy otrzymał zestaw wybranych wzorów matematycznych (egzamin z matematyki)  lub kartę wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych (biologia, chemia, fizyka, geografia) Zauważone braki zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.

840 przewodniczący zespołu nadzorującego z przedstawicielem zdających udaje się po materiały egzaminacyjne.

900

Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie 900 od rozdania arkuszy egzaminacyjnych.

Zdający po otrzymaniu arkusza na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego ma obowiązek

- zapoznać się z instrukcją na stronie tytułowej arkusza

- sprawdzić, czy arkusz jest kompletny, tzn. czy zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony i kolejne zadania i czy są one wyraźnie wydrukowane

- zakodować swój arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi, tj. umieścić (w odpowiednich miejscach) otrzymane naklejki przygotowane przez OKE, zawierające m.in. numer PESEL, oraz wpisać (w odpowiednich miejscach) swój numer PESEL.

-sprawdzić poprawność wpisanych przez siebie danych oraz danych na naklejkach przygotowanych przez OKE,

Po zakończeniu czynności związanych ze sprawdzeniem kompletności i kodowaniem arkuszy i kart odpowiedzi przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje w widocznym miejscu godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym.

Podczas egzaminu zdający pracuje samodzielnie, nie opuszcza sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej.

W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez  podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście, zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w sali

Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, odkłada zamknięty arkusz na brzeg stolika, zgłasza ukończenie pracy przewodniczącemu zespołu nadzorującego przebieg egzaminu przez podniesienie ręki i za jego przyzwoleniem (po sprawdzeniu przez członka zespołu nadzorującego poprawności zakodowania arkusza i karty odpowiedzi) pozostawia arkusz na stoliku i wychodzi z sali, nie zakłócając pracy pozostałym zdającym.

Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań danej części egzaminu zdający pozostawia na stoliku swój zamknięty, poprawnie zakodowany arkusz egzaminacyjny, i oczekuje na zgodę przewodniczącego zespołu nadzorującego na opuszczenie sali.

Co najmniej jeden przedstawiciel zdających zostaje w sali i jest obecny przy pakowaniu arkuszy.

 

Zmiany w deklaracji maturalnej

7 lutego upływa ostateczny termin złożenia pisemnej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz wprowadzania zmian w deklaracji wstępnej.

Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania w deklaracji zmian dotyczących wyboru przedmiotów i ich poziomu.

W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

 

Uczniowie klas 3 LO!

Wszystkich uczniów, którzy złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego proszę o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły.

 
Joomfish System Plugin not enabled

Moje finanse
Otwarta firma
Oglądaj i licz!

Do ferii pozostało
LogowaniePogoda
Aktualny czas
Erasmus+
Nasze strony na FB
Translate WWW

Nasi goście
Naszą witrynę przegląda teraz 93 gości 
Odsłon : 303842
Nasza szkoła
12.jpg