Start Dla maturzystów

Egzamin poprawkowy - matura

Terminy egzamin poprawkowego:

  • Egzamin pisemny w dniu 21 sierpnia 2018 r. (wtorek) o godzinie 9:00. Zbiórka uczniów o 8:30
  • Egzaminy ustny z języka angielskiego w dniu od 21  sierpnia 2018 r. o godzinie 10:00. Zbiórka o godzinie 9:45

Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w maju, tj. m.in. dostosowanie warunków egzaminu do specjalnych potrzeb zdających.

Wyniki egzaminu oraz świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach w dniu 11 września br.

 

Instrukcja dla zdającego

EM - Informacje ogólne

Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem) oraz długopisem (lub piórem) z czarnym tuszem (atramentem).

Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych

Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłosił dyrektor CKE

Zdający sam zapewnia sobie takie przybory jak: linijka, cyrkiel, lupa

Zdający ma obowiązek pracować samodzielnie, nie zakłócać pracy innym zdającym.

Egzamin zdającego z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej może zostać unieważniony, jeżeli zespół nadzorujący stwierdzi:

a. niesamodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych przez zdającego

b. wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, lub korzystanie przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub niedozwolonych materiałów i przyborów

c. zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu egzaminu maturalnego  w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.

Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu obowiązkowego oznacza niezdanie egzaminu z tego przedmiotu w danym roku. Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów.

Część pisemna egzaminu maturalnego 4,7,9 maja

800 Zbiórka zdających na parterze szkoły, złożenie podpisu na liście obecności (zdający sprawdza poprawność numeru PESEL na naklejce, a podpis na liście zdających jest równoznaczny ze stwierdzeniem przez zdającego tej poprawności)

820 Zdający po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość losuje miejsce na sali egzaminacyjnej, otrzymuje dwie naklejki z kodem zdającego (oraz naklejkę o dysleksji) i zajmuje wylosowane miejsce w sali egzaminacyjnej.

Zdający sprawdza czy otrzymał zestaw wybranych wzorów matematycznych (egzamin z matematyki)  Zauważone braki zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.

840 przewodniczący zespołu nadzorującego z przedstawicielem zdających udaje się po materiały egzaminacyjne.

900

Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie 900 od rozdania arkuszy egzaminacyjnych.

Zdający po otrzymaniu arkusza na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego ma obowiązek

- zapoznać się z instrukcją na stronie tytułowej arkusza

- sprawdzić, czy arkusz jest kompletny, tzn. czy zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony i kolejne zadania i czy są one wyraźnie wydrukowane

- zakodować swój arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi, tj. umieścić (w odpowiednich miejscach) otrzymane naklejki przygotowane przez OKE, zawierające m.in. numer PESEL, oraz wpisać (w odpowiednich miejscach) swój numer PESEL.

-sprawdzić poprawność wpisanych przez siebie danych oraz danych na naklejkach przygotowanych przez OKE,

Po zakończeniu czynności związanych ze sprawdzeniem kompletności i kodowaniem arkuszy i kart odpowiedzi przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje w widocznym miejscu godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym.

Podczas egzaminu zdający pracuje samodzielnie, nie opuszcza sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej.

W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez  podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście, zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w sali

Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, odkłada zamknięty arkusz na brzeg stolika, zgłasza ukończenie pracy przewodniczącemu zespołu nadzorującego przebieg egzaminu przez podniesienie ręki i za jego przyzwoleniem (po sprawdzeniu przez członka zespołu nadzorującego poprawności zakodowania arkusza i karty odpowiedzi) pozostawia arkusz na stoliku i wychodzi z sali, nie zakłócając pracy pozostałym zdającym.

Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań danej części egzaminu zdający pozostawia na stoliku swój zamknięty, poprawnie zakodowany arkusz egzaminacyjny, i oczekuje na zgodę przewodniczącego zespołu nadzorującego na opuszczenie sali.

Co najmniej jeden przedstawiciel zdających zostaje w sali i jest obecny przy pakowaniu arkusz

EGZAMIN USTNY

Godzina podana w harmonogramie egzaminów ustnych jest czasem orientacyjnym. Proszę zgłosić się na 15 minut przed czasem egzaminu ogłoszonym w harmonogramie.

Przebieg egzaminu z języków obcych - Egzamin bez określania poziomu:

1. Zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość wchodzi do sali egzaminacyjnej w ustalonej kolejności. W sali przebywa jeden zdający.

2. Egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowożytnym, trwa ok. 15 minut i składa się z:rozmowy wstępnej i trzech zadań; czas na zapoznanie się z treścią zadań jest wliczony w czas  przeznaczony na wykonanie poszczególnych zadań.

3. Zdający losuje numer zestawu egzaminacyjnego i przekazuje go egzaminującemu.

4. Egzamin rozpoczyna się od rozmowy wstępnej, podczas której egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami; po rozmowie wstępnej egzaminujący przekazuje wylosowany wcześniej zestaw zdającemu.

5. Po otrzymaniu zestawu zdający przystępuje do wykonania zadań od 1. do 3.: zadanie pierwsze polega  na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role;  w zadaniu drugim zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w wy losowanym zestawie oraz odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego; w zadaniu trzecim zdający wypowiada się na podstawie materiału stymulującego i odpowiada na dwa pytania postawione przez egzaminującego.

6. Zdający wykonuje zadania w takiej kolejności, w jakiej są one zamieszczone w zestawie egzaminacyjnym; nie ma możliwości powrotu do zadania, które zostało zakończone lub opuszczone.

W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy.

Ogłoszenie wyników egzaminu: z języka obcego następuje po przeegzaminowaniu grupy zdających.  Absolwent, który nie wyraża zgody na ujawnienie wyników przed innymi zdającymi musi ten fakt zgłosić egzaminatorowi.

 

Przebieg egzaminu z języka polskiego:

1. Zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość, wchodzi do sali egzaminacyjnej w ustalonej kolejności.

3. Zdający losuje jedno zadanie spośród zadań wyłożonych na stole. Informację o numerze wylosowanego zadania przekazuje członkom zespołu przedmiotowego.

4. Zdający przygotowuje się do egzaminu. Po 15 minutach (lub po czasie faktycznie wykorzystanym przez zdającego, ale nieprzekraczającym 15 minut) wchodzi druga osoba, która losuje zadanie i przygotowuje się do odpowiedzi. W trakcie przygotowywania się drugiej osoby, pierwsza osoba zdaje egzamin przed zespołem przedmiotowym.

5. Zdający nie może robić notatek na wydruku zadania. Notatki zapisuje wyłącznie na kartkach z pieczątką szkoły.

6. Po zakończeniu przygotowania do wypowiedzi, zdający przechodzi z wydrukiem zadania i własnymi notatkami do wyznaczonego stolika.

7. Egzamin trwa ok. 15 minut i składa się z wypowiedzi monologowej oraz rozmowy z zespołem przedmiotowym. Egzamin sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury.

Wypowiedź monologowa zdającego:

  • trwa ok. 10 minut (zdający może wygłosić swoją wypowiedź w czasie krótszym niż 10 minut; czas wypowiedzi zdającego nie może być jedynym i wiążącym kryterium negatywnej oceny)
  • nie może być przerywana przez zespół przedmiotowy (z wyjątkiem sytuacji, kiedy upłynął czas na nią przeznaczony).

Rozmowa z zespołem przedmiotowym:

  • trwa ok. 5 minut
  • może dotyczyć zagadnienia określonego w poleceniu, tekstu kultury dołączonego do polecenia oraz treści i tekstów kultury przywołanych przez zdającego w wypowiedzi
  • rozmowa nie może polegać na odpytaniu zdającego (za pomocą kilku–kilkunastu pytań); pytania nie mogą także dotyczyć faktograficznych detali dotyczących lektury / omówionych tekstów kultury, niepowiązanych z problemem określonym w temacie
  • rozmowa nie może być przedłużana z powodu krótszej wypowiedzi monologowej zdającego.
  • W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy.

 

 

W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego zdającym nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych.

 

 

W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy.

 

Ogłoszenie wyników egzaminu:

Po przeprowadzeniu egzaminu dla grupy 5 zdających zespół przedmiotowy ustala liczbę punktów przyznanych każdemu zdającemu z tej grupy oraz przekazuje zdającym informację o przyznanej punktacji.  Absolwent, który nie wyraża zgody na ujawnienie wyników przed innymi zdającymi musi ten fakt zgłosić egzaminatorowi.

 

 

 

Harmonogram matur

Harmonogram EM - część ustna - 2018

J. polski

J. angielski

J. niemiecki

 
Joomfish System Plugin not enabled

Moje finanse
Otwarta firma
Oglądaj i licz!

Learningapps

Do ferii pozostało
LogowaniePogoda
Aktualny czas
Nasze strony na FB
Translate WWW

Nasi goście
Naszą witrynę przegląda teraz 42 gości 
Odsłon : 354780
Nasza szkoła
15.jpg