Start Dla maturzystów

Egzamin Maturalny - część pisemna

Część pisemna egzaminu maturalnego 4,5,8 maja

800 Zbiórka zdających na parterze szkoły, złożenie podpisu na liście obecności (zdający sprawdza poprawność numeru PESEL na naklejce, a podpis na liście zdających jest równoznaczny ze stwierdzeniem przez zdającego tej poprawności)

820 Zdający po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość losuje miejsce na sali egzaminacyjnej, otrzymuje dwie naklejki z kodem zdającego (oraz naklejkę o dysleksji) i zajmuje wylosowane miejsce w sali egzaminacyjnej.

Zdający sprawdza czy otrzymał zestaw wybranych wzorów matematycznych (egzamin z matematyki)  Zauważone braki zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.

840 przewodniczący zespołu nadzorującego z przedstawicielem zdających udaje się po materiały egzaminacyjne.

900

Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie 900 od rozdania arkuszy egzaminacyjnych.

Zdający po otrzymaniu arkusza na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego ma obowiązek

- zapoznać się z instrukcją na stronie tytułowej arkusza

- sprawdzić, czy arkusz jest kompletny, tzn. czy zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony i kolejne zadania i czy są one wyraźnie wydrukowane

- zakodować swój arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi, tj. umieścić (w odpowiednich miejscach) otrzymane naklejki przygotowane przez OKE, zawierające m.in. numer PESEL, oraz wpisać (w odpowiednich miejscach) swój numer PESEL.

-sprawdzić poprawność wpisanych przez siebie danych oraz danych na naklejkach przygotowanych przez OKE,

Po zakończeniu czynności związanych ze sprawdzeniem kompletności i kodowaniem arkuszy i kart odpowiedzi przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje w widocznym miejscu godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym.

Podczas egzaminu zdający pracuje samodzielnie, nie opuszcza sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej.

W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez  podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście, zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w sali

Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, odkłada zamknięty arkusz na brzeg stolika, zgłasza ukończenie pracy przewodniczącemu zespołu nadzorującego przebieg egzaminu przez podniesienie ręki i za jego przyzwoleniem (po sprawdzeniu przez członka zespołu nadzorującego poprawności zakodowania arkusza i karty odpowiedzi) pozostawia arkusz na stoliku i wychodzi z sali, nie zakłócając pracy pozostałym zdającym.

Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań danej części egzaminu zdający pozostawia na stoliku swój zamknięty, poprawnie zakodowany arkusz egzaminacyjny, i oczekuje na zgodę przewodniczącego zespołu nadzorującego na opuszczenie sali.

Co najmniej jeden przedstawiciel zdających zostaje w sali i jest obecny przy pakowaniu arkusz

 

Harmonogram EM - część ustana.

Przedstawiam harmonogram części ustnej egzaminu maturalnego z języka angielskiego i języka polskiego.

J. polski [PDF]

J. angielski [PDF]

 

Kody dla maturzystów

Od 20  do 27 lutego OKE w Jaworznie uruchomi serwis dla uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego. Serwis będzie dostępny poprzez link na stronie http://www.oke.jaworzno.pl (serwisy/serwis maturzysty).

Celem serwisu jest umożliwienie weryfikacji danych osobowych i  egzaminacyjnych przez samych zainteresowanych.

Jeżeli zdający stwierdzi błąd w swoich danych osobowych i egzaminacyjnych, powinien ten fakt zgłosić dyrektorowi szkoły do 27 lutego.

Od 20. 02. 2017 r., sekretariacie szkoły będą udostępnione kody maturzystów dla absolwentów przystępujących do EM  umożliwiające dostęp do serwisu. Proszę zgłosić się po ich odbiór.

Kody dla uczniów klas trzecich przekazują wychowawcy

 

Egzamin maturalny - język obcy.

Godzina podana w harmonogramie egzaminów ustnych jest czasem orientacyjnym. Proszę zgłosić się na 15 minut przed czasem egzaminu ogłoszonym w harmonogramie.

Przebieg egzaminu z języków obcych - Egzamin bez określania poziomu:

1. Zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość wchodzi do sali egzaminacyjnej w ustalonej kolejności. W sali przebywa jeden zdający.

2. Egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowożytnym, trwa ok. 15 minut i składa się z:rozmowy wstępnej i trzech zadań; czas na zapoznanie się z treścią zadań jest wliczony w czas  przeznaczony na wykonanie poszczególnych zadań.

3. Zdający losuje numer zestawu egzaminacyjnego i przekazuje go egzaminującemu.

4. Egzamin rozpoczyna się od rozmowy wstępnej, podczas której egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami; po rozmowie wstępnej egzaminujący przekazuje wylosowany wcześniej zestaw zdającemu.

5. Po otrzymaniu zestawu zdający przystępuje do wykonania zadań od 1. do 3.: zadanie pierwsze polega  na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role;  w zadaniu drugim zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w wy losowanym zestawie oraz odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego; w zadaniu trzecim zdający wypowiada się na podstawie materiału stymulującego i odpowiada na dwa pytania postawione przez egzaminującego.

6. Zdający wykonuje zadania w takiej kolejności, w jakiej są one zamieszczone w zestawie egzaminacyjnym; nie ma możliwości powrotu do zadania, które zostało zakończone lub opuszczone.

W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy.

Ogłoszenie wyników egzaminu: z języka obcego następuje po przeegzaminowaniu grupy zdających.  Absolwent, który nie wyraża zgody na ujawnienie wyników przed innymi zdającymi musi ten fakt zgłosić egzaminatorowi.

 
Joomfish System Plugin not enabled

Moje finanse
Otwarta firma
Oglądaj i licz!

Do ferii pozostało
LogowaniePogoda
Aktualny czas
Erasmus+
Nasze strony na FB
Translate WWW

Nasi goście
Naszą witrynę przegląda teraz 71 gości 
Odsłon : 303979
Nasza szkoła
1.jpg