Start Przetargi

Najem lokalu użytkowego

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Żorach
ogłasza przetarg ustny, nieograniczony (licytację)
na oddanie w najem lokalu użytkowego

1. Opis nieruchomości, powierzchnia

Lokal  użytkowy w Żorach, Os. im. gen. Wł. Sikorskiego 52, p.42.  Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 26,78 m2

2. Obciążenie nieruchomości

Lokal wolny od obciążeń.

3. Przeznaczenie lokalu – Czas zawarcia umowy

 

Handel i mała gastronomia – sklepik szkolny czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Umowa najmu zawarta będzie na czas określony tj. na 3 lata.

4. Termin zagospodarowania lokalu

 

Niezwłocznie  po podpisaniu umowy najmu z dyrektorem Zespołu Szkół nr 3 w Żorach.

5. Cena wywoławcza

 

5,50 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej.

Do wylicytowanej w trakcie przetargu kwoty (stawki czynszu) doliczone zostaną opłaty za media według zryczałtowanego, w danym roku, kosztu utrzymania 1 m² powierzchni.

6. Aktualizacja wysokości czynszu

Co kwartał wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanych przez Prezesa GUS za kwartał poprzedni.

7. Termin wnoszenia opłat czynszowych

Według zapisów umowy.

8. Miejsce i termin przetargu

Przetarg odbędzie się w dniu 4.04.2017 o godz. 830 w siedzibie Zespołu Szkół nr 3 w Żorach, Os. im. gen. Wł. Sikorskiego 52, pokój nr 226.

9. Wadium

1.Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 147,29 zł. Wadium należy wpłacić na konto Zespołu Szkół nr 3: 67 1050 1676 1000 0023 2137 2027.

2.Za datę wpłaty wadium uznaje się datę uznania na rachunku jw. najpóźniej do godziny 15.00  dnia 31 marca br.

3.Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg, nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu.

4.W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, oferent, który wygrał przetarg, nie zawarł umowy najmu w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu, wadium nie podlega zwrotowi i staje się własnością Gminy Żory.

5.Oferentom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zwraca się przelewem na wskazane przez nich w druku oświadczenia konto, nie później niż po upływie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

10. Osoba uczestnicząca w przetargu zobowiązana jest do okazania Komisji Przetargowej

1. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą:

a) Dowód osobisty.

b) Dowód wpłaty wadium.

c) Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem Decyzji o nadaniu nr REGON, oraz numeru NIP.

d) Oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu, potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wpis do KRS, itp.

e) Aktualna umowa spółki cywilnej w przypadku osób fizycznych rozliczających się w formie spółki cywilnej.

f) Oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa, udzielonego w formie pisemnej, w przypadku umocowania pełnomocnika
do zawarcia umowy najmu.

g) Oświadczenia, m.in. że:

-   uczestnik licytacji zapoznał się z warunkami przetargu, „REGULAMINEM” wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność miasta Żory, na czas oznaczony do 3 lat, w tym jeśli po pierwszej umowie strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość,

-   dokonał oględzin lokalu, który jest przedmiotem przetargu, zapoznał
się z jego stanem technicznym, nie będzie wnosił do jego stanu technicznego żadnych zastrzeżeń, a w przypadku zawarcia umowy najmu nie będzie wnosił o zmianę stawki czynszu ustalonej w trakcie przetargu ani roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację pomieszczenia, w celu korzystania z lokalu.

Wszystkie niezbędne dokumenty do wglądu i pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej miasta www.bip.zory.pl zakładka: PRZETARGI/Przetargi (licytacje) organizowane przez Wydział Edukacji oraz na stronie szkoły www.zs3zory.aplus.pl w zakładce „przetargi”.

2.  Podmioty, które nie rozpoczęły jeszcze prowadzenia działalności gospodarczej:

a) Dowód osobisty.

b) Dowód wpłaty wadium.

c) Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem Decyzji o nadaniu numeru NIP.

d) Pisemne zobowiązanie do dostarczenia dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej przed podpisaniem umowy.

e) Akt założycielski spółki bądź statut w przypadku osób prawnych.

f) Oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej w przypadku umocowania pełnomocnika
do zawarcia umowy.

g) Oświadczenia, m.in. że:

-   uczestnik licytacji zapoznał się z warunkami przetargu, „REGULAMINEM”  wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność miasta Żory, na czas oznaczony do 3 lat, w tym jeśli po pierwszej umowie strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość,

-   dokonał oględzin lokalu, który jest przedmiotem przetargu, zapoznał się z jego stanem technicznym, nie będzie wnosił do jego stanu technicznego żadnych zastrzeżeń, a w przypadku zawarcia umowy najmu nie będzie wnosił o zmianę stawki czynszu ustalonej w trakcie przetargu ani roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację pomieszczenia, w celu korzystania z lokalu.

Wszystkie wymagane dokumenty do wglądu i pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej miasta www.bip.zory.pl zakładka: PRZETARGI/  Przetargi (licytacje) organizowane przez Wydział Edukacji oraz na stronie szkoły www.zs3zory.aplus.pl w zakładce „przetargi”.

11. Pozostałe informacje

Oferenci niespełniający wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczeni do przetargu2.

Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się:

Zespół Szkół nr 3 w Żorach: na tablicach informacyjnych szkoły, na drzwiach lokalu będącego przedmiotem przetargu oraz na stronie www.zs3zory.aplus.pl

-   Urząd Miasta: na stronie www.bip.zory.pl.

Zespół Szkół nr 3 w Żorach zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Bliższe  informacje można uzyskać w  sekretariacie III LO, Os. im. gen. Wł. Sikorskiego 52, p. 225, tel.: +48601165548 w godzinach od 700 do 1500.

 
Joomfish System Plugin not enabled

Moje finanse
Otwarta firma
Oglądaj i licz!

Learningapps

LogowaniePogoda
Aktualny czas
Nasze strony na FB
Translate WWW

Nasi goście
Naszą witrynę przegląda teraz 43 gości 
Odsłon : 350606
Nasza szkoła
8.jpg