Start LP

Informacja o naborze

Informujemy, że lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do  klas Liceum Plastycznego znajduje się w sekretariacie Zespołu Szkół nr 3.

 

Egzamin wstępny do Liceum Plastycznego

Egzamin wstępny do Liceum Plastycznego odbędzie się według harmonogramu:

wtorek 12 czerwca 2018 r. o godzinie 900. egzamin praktyczny z rysunku i malarstwa.

środa 13 czerwca 2018 r. o godzinie 900. egzamin praktyczny z kompozycji przestrzennej  oraz egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych

Na egzamin praktyczny z rysunku należy ze sobą przynieść:

─ołówki miękkie i twarde, gumkę do gumowania,

kartkę formatu A3 zapewnia szkoła.

Na egzamin praktyczny z malarstwa należy ze sobą przynieść:

─farby plakatowe/akrylowe, pędzle, pojemnik na wodę, paletę do mieszania kolorów,

kartkę formatu A3 zapewnia szkoła.

Na egzamin z kompozycji przestrzennej należy ze sobą przynieść:

─blok jednokolorowej plasteliny/gliny - 0,5 kg, narzędzia/patyczki do modelowania

Zajęcia dla kandydatów do Liceum Plastycznego

przygotowujące do egzaminu wstępnego

odbywają się

w każdy poniedziałek w godz. 15:00-16:00 – malarstwo i rysunek

w każdy piątek w godz. 15:00-16:00 – kompozycja przestrzenna

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

do Liceum Plastycznego w Żorach


1. Szkoła jest 4.letnią szkołą artystyczną kształcącą w zawodzie plastyk.

Planowany oddział klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/2019 (grupy max 10-osobowe)

  • Fotografia artystyczna (grupa 1)
  • Projektowanie graficzne z elementami reklamy wizualnej (grupa 2)

W przypadku gdy liczba kandydatów, którzy zdali egzamin wstępny jest od tej liczby większa stosuje się kryteria I – III:

2. Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru.

Adres elektronicznej rekrutacji: https://slaskie.edu.com.pl

3. Podstawowym kryterium rekrutacyjnym jest zdanie egzaminu wstępnego z rysunku, malarstwa, kompozycji przestrzennej i wiedzy o sztuce.


KRYTERIA REKRUTACJI

1. O miejscu na liście kandydatów do danej specjalizacji ( 1 – 10 ) decyduje suma punktów za egzamin wstępny oraz za egzamin gimnazjalny i świadectwo ukończenia gimnazjum (max 300 punktów).

2. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez MEN przyjmowani są niezależnie od ustalonych poniżej kryteriów pod warunkiem, iż są oni absolwentami gimnazjum oraz zdali egzamin wstępny.

I.

Zasady obliczania punktów za egzamin gimnazjalny

1.   Za egzamin gimnazjalny można otrzymać max 100 punktów:

za każdy uzyskany procent z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – 0,2 punktu.

2.   Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora OKE mają zamiast wyniku egzaminu doliczane punkty za oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Zasady przyznawania punktów określa rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na lata 2017/2018 – 2019/2020 (Dz. U. z 2017 r., poz 586)

II.

Zasady obliczania punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum

1.   Za świadectwo ukończenia gimnazjum można uzyskać maksymalnie 100 punkty.

2.   Zajęcia edukacyjne, z których oceny będą przeliczane na punkty:

j. polski, matematyka, j. angielski (w przypadku braku tego języka – j. obcy zdawany przez kandydata na egzaminie gimnazjalnym), historia.

3. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum:

celujący – 18 punktów,

bardzo dobry – 17 punktów,

dobry – 14 punktów,

dostateczny – 8 punktów,

dopuszczający – 2 punkty.

III.

Zasady obliczania punktów za szczególne osiągnięcia ucznia

1. Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów,

2. Osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, turniejach i zawodach wymienione na świadectwie  ukończenia gimnazjum – zgodnie z zasadami opisanymi rozporządzeniem MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na lata 2017/2018 – 2019/2020 (Dz. U. z 2017 r., poz 586) – maksymalnie 18 punktów,

3. Stałe zaangażowanie w pracę społeczną charakterze wolontariusza – 3 punkty.


HARMONOGRAM REKRUTACJI

a) przyjmowanie wniosków – od 18 maja do 4 czerwca 2018 r. (w systemie elektronicznym), od 5 czerwca do 11 czerwca 2018 r. (poza systemem elektronicznym),

b)      egzamin wstępny – 12 i 13 czerwca 2018 r.

c) ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (w oparciu o wyniki egzaminów wstępnych) – 15 czerwca 2018 r.

d) dostarczanie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego – od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r.

e) weryfikacja złożonych wniosków – do 5 lipca 2018 r.

f) ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 6 lipca 2018 r.

g) potwierdzanie woli uczęszczania do szkoły poprzez dostarczenie oryginałów dokumentów wymienionych w punkcie c) – od 6 do 12 lipca 2018 r.

h) ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 13 lipca 2018 r.


Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w liceum plastycznym, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Do pobrania

Wniosek

Regulamin egzaminu wstępnego

Zagadnienia na egzamin

 
Joomfish System Plugin not enabled

Moje finanse
Otwarta firma
Oglądaj i licz!

Learningapps

LogowaniePogoda
Aktualny czas
Nasze strony na FB
Translate WWW

Nasi goście
Naszą witrynę przegląda teraz 66 gości 
Odsłon : 350563
Nasza szkoła
13.jpg