Start LP

Egzamin wstępny do Liceum Plastycznego

Egzamin wstępny do Liceum Plastycznego odbędzie się według harmonogramu:

poniedziałek 12 czerwca o godzinie 900. egzamin praktyczny z rysunku i malarstwa.

wtorek 13 czerwca o godzinie 900. egzamin praktyczny z kompozycji przestrzennej  oraz egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych

Na egzamin praktyczny z rysunku należy ze sobą przynieść:

─ołówki miękkie i twarde, gumkę do gumowania,

kartkę formatu A3 zapewnia szkoła.

Na egzamin praktyczny z malarstwa należy ze sobą przynieść:

─farby plakatowe/akrylowe, pędzle, pojemnik na wodę, paletę do mieszania kolorów,

kartkę formatu A3 zapewnia szkoła.

Na egzamin z kompozycji przestrzennej należy ze sobą przynieść:

─blok jednokolorowej plasteliny/gliny - 0,5 kg, narzędzia/patyczki do modelowania

 

Kryteria rekrutacji

Kryteria rekrutacji

do Liceum Plastycznego w Żorach

na rok szkolny 2017/2018

Podstawowym kryterium rekrutacyjnym jest zdanie egzaminu wstępnego z rysunku, malarstwa, kompozycji przestrzennej i wiedzy o sztuce (regulamin w załączeniu).

Egzamin odbędzie się w dniach 12 i 13 czerwca br.

Szkoła jest 4.letnią szkołą artystyczną kształcącą w zawodzie plastyk.

Maksymalna liczba miejsc w specjalizacji (fotografia artystyczna lub projektowanie graficzne z elementami reklamy wizualnej) wynosi 10. W przypadku gdy liczba kandydatów, którzy zdali egzamin wstępny jest od tej liczby większa stosuje się kryteria I – III:

I. O miejscu na liście kandydatów do danej specjalizacji ( 1 – 10 ) decyduje suma punktów za egzamin wstępny oraz za egzamin gimnazjalny i świadectwo ukończenia gimnazjum (max 300 punktów).

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez MEN przyjmowani są niezależnie od ustalonych poniżej kryteriów pod warunkiem, iż są oni absolwentami gimnazjum oraz zdali egzamin wstępny.

II.   1.   Za egzamin gimnazjalny można otrzymać max 100 punktów:

za każdy uzyskany procent z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – 0,2 punktu.

2.   Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora OKE mają zamiast wyniku egzaminu doliczane punkty za oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy
o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Zasady przyznawania punktów określa rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na lata 2017/2018 – 2019/2020 (Dz. U. z 2017 r., poz 586)

III.   1.   Za świadectwo ukończenia gimnazjum można uzyskać max 100 punktów.

2.   Zajęcia edukacyjne, z których oceny będą przeliczane na punkty:

j. polski, matematyka, j. angielski (w przypadku braku tego języka – j. obcy zdawany przez kandydata na egzaminie gimnazjalnym), historia.

3.    Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum:

celujący – 18 punktów,

bardzo dobry – 17 punktów,

dobry – 14 punktów,

dostateczny – 8 punktów,

dopuszczający – 2 punkty.

4.    Zasady przyznawania punktów za szczególne osiągnięcia ucznia:

a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów,

b) osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, turniejach i zawodach wymienione na świadectwie  ukończenia gimnazjum – zgodnie z zasadami opisanymi rozporządzeniem MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na lata 2017/2018 – 2019/2020 (Dz. U. z 2017 r., poz 586) –max 18 punktów,

c) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.

IV. Terminy przeprowadzania rekrutacji:

a)       przyjmowanie wniosków – od 19 maja do 2 czerwca 2017 r. (w systemie elektronicznym), od 5 czerwca do 9 czerwca 2017 r. (poza systemem elektronicznym),

b)      egzamin wstępny – 12 i 13 czerwca 2017 r.

c)       ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (w oparciu o wyniki egzaminów wstępnych) – 14 czerwca br.

d)      dostarczanie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego – od 23 czerwca do 27 czerwca br.

e)       potwierdzanie woli uczęszczania do szkoły poprzez dostarczenie oryginałów dokumentów wymienionych w d) – do 31 lipca 2017 r.

f)        ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 1 sierpnia 2017 r.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w liceum plastycznym, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Wniosek w załączeniu.

 

Do pobrania

Wniosek

Regulamin egzaminu wstępnego

Zagadnienia na egzamin

 
Joomfish System Plugin not enabled

Moje finanse
Otwarta firma
Oglądaj i licz!

Do ferii pozostało
LogowaniePogoda
Aktualny czas
Erasmus+
Nasze strony na FB
Translate WWW

Nasi goście
Naszą witrynę przegląda teraz 78 gości 
Odsłon : 303983
Nasza szkoła
11.jpg