Start LO

Kryteria rekrutacji

Kryteria rekrutacji
do III Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego
im. Z. Herberta w Żorach
na rok szkolny 2017/2018

A. Klasa policyjno-prawna i ratownictwa medycznego

I. O miejscu na liście kandydatów do danej klasy ( 1 – „27 – liczba laureatów” ) decyduje suma punktów za egzamin gimnazjalny oraz za świadectwo ukończenia gimnazjum (max 200 punktów).

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez MEN przyjmowani są niezależnie od ustalonych poniżej kryteriów pod warunkiem, iż są oni absolwentami gimnazjum.

II. 1.  Za egzamin gimnazjalny można otrzymać max 100 punktów:

za każdy uzyskany procent z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – 0,2 punktu.

2. Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora OKE mają zamiast wyniku egzaminu doliczane punkty za oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. Zasady przyznawania punktów określa rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na lata 2017/2018 – 2019/2020 (Dz. U. z 2017 r., poz 586)

III.   1.   Za świadectwo ukończenia gimnazjum można uzyskać max 100 punktów.

2.   Zajęcia edukacyjne, z których oceny będą przeliczane na punkty:

a) klasa policyjno – prawna: j. polski, matematyka, j. angielski (w przypadku braku tego języka – j. obcy zdawany przez kandydata na egzaminie gimnazjalnym), wiedza o społeczeństwie,

b) klasa ratownictwa medycznego: j. polski, matematyka, j. angielski (w przypadku braku tego języka – j. obcy zdawany przez kandydata na egzaminie gimnazjalnym), biologia.

3.    Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum:

celujący – 18 punktów,
bardzo dobry – 17 punktów,
dobry – 14 punktów,
dostateczny – 8 punktów,
dopuszczający – 2 punkty.

4.    Zasady przyznawania punktów za szczególne osiągnięcia ucznia:

a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów,

b) osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, turniejach i zawodach wymienione na świadectwie  ukończenia gimnazjum – zgodnie z zasadami opisanymi rozporządzeniem MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na lata 2017/2018 – 2019/2020 (Dz. U. z 2017 r., poz 586) –max 18 punktów,

c) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.

IV. Rekrutacja przeprowadzana jest w formie elektronicznej. Terminy przeprowadzania rekrutacji:

a)  przyjmowanie wniosków – od 19 maja do 19 czerwca 2017 r.

b) dostarczanie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego – od 23 czerwca do 27 czerwca 2017 r.

c)  ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 7 lipca 2017 r.

d) potwierdzanie woli uczęszczania do szkoły poprzez dostarczenie oryginałów dokumentów wymienionych w b) – do 13 lipca 2017 r.

e) ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 14 lipca 2017 r.

B. Klasa mistrzostwa sportowego – siatkówka chłopców

Podstawowym kryterium rekrutacyjnym jest zaliczenie przez absolwenta gimnazjum prób sprawności fizycznej przeprowadzanych przez trenerów klubowych w terminie do 14 czerwca
2017 r.

Maksymalna liczba miejsc wynosi 15. W przypadku gdy liczba kandydatów, którzy zaliczyli próby sprawności fizycznej jest od tej liczby większa stosuje się kryteria I – III:

I. O miejscu na liście kandydatów ( 1 – 15 ) decyduje suma punktów za próby sprawności fizycznej oraz za egzamin gimnazjalny i świadectwo ukończenia gimnazjum (max 300 punktów).

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty oraz laureaci
i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez MEN przyjmowani są niezależnie od ustalonych poniżej kryteriów pod warunkiem, iż są oni absolwentami gimnazjum oraz zaliczyli próby sprawności fizycznej.

Kryteria II i III są tożsame z A II i A III, z tym że III.2 otrzymuje brzmienie:

Zajęcia edukacyjne, z których oceny będą przeliczane na punkty: j. polski, matematyka,
j. angielski (w przypadku braku tego języka – j. obcy zdawany przez kandydata na egzaminie gimnazjalnym), biologia.

IV. Rekrutacja przeprowadzana jest w formie elektronicznej. Terminy przeprowadzania rekrutacji:

a)       przyjmowanie wniosków – od 19 maja do 2 czerwca 2017 r.

b)      podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej – 15 czerwca 2017 r.

c)       dostarczanie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego – od 23 czerwca do 27 czerwca 2017 r.

d)      ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 7 lipca 2017 r.

e)       potwierdzanie woli uczęszczania do szkoły poprzez dostarczenie oryginałów dokumentów wymienionych w c) – do 13 lipca 2017 r.

f)        ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 14 lipca 2017 r.

Do wniosku o przyjęcie do szkoły należy dołączyć:

  • orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia,
  • pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do klasy mistrzostwa sportowego.
 

Do pobrania

Zgoda rodziców [PDF]

 

 

 

 

 
Joomfish System Plugin not enabled

Moje finanse
Otwarta firma
Oglądaj i licz!

Do ferii pozostało
LogowaniePogoda
Aktualny czas
Erasmus+
Nasze strony na FB
Translate WWW

Nasi goście
Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości 
Odsłon : 303963
Nasza szkoła
3.jpg