Start LO

Nabór do szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Żorach informuje, że wszyscy kandydaci do klas LO mistrzostwa sportowego zaliczyli próby sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust.1 pkt 3 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

 

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

do III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego

im. Z. Herberta w Żorach


1. Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru.

Adres elektronicznej rekrutacji: https://slaskie.edu.com.pl


2. Całością prac związanych z przyjęciem kandydata do klas pierwszych kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Żorach.


KRYTERIA REKRUTACJI

A. Klasa policyjno-prawna/ Klasa ratownictwa medycznego

I.A

1. O miejscu na liście kandydatów do danej klasy decyduje suma punktów za egzamin gimnazjalny oraz za świadectwo ukończenia gimnazjum (maksymalnie 200 punktów).


2. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez MEN przyjmowani są niezależnie od ustalonych poniżej kryteriów pod warunkiem, iż są oni absolwentami gimnazjum.

B. Klasy mistrzostwa sportowego – siatkówka chłopców/ baseball-softball

Podstawowym kryterium rekrutacyjnym jest zaliczenie przez absolwenta klas gimnazjalnych prób sprawności fizycznej przeprowadzanych przez trenerów klubowych w terminie od 5 do 15 czerwca 2018 r.


Maksymalna liczba miejsc wynosi 15. W przypadku gdy liczba kandydatów, którzy zaliczyli próby sprawności fizycznej jest od tej liczby większa stosuje się kryteria I – III:

I.B

1. O miejscu na liście kandydatów ( 1 – 15 ) decyduje suma punktów za próby sprawności fizycznej oraz za egzamin gimnazjalny i świadectwo ukończenia gimnazjum (maksymalnie 300 punktów).

2. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez MEN przyjmowani są niezależnie od ustalonych poniżej kryteriów pod warunkiem, iż są oni absolwentami gimnazjum oraz zaliczyli próby sprawności fizycznej.

II.

Zasady obliczania punktów za egzamin gimnazjalny

1.  Za egzamin gimnazjalny można otrzymać maksymalnie 100 punktów:

za każdy uzyskany procent z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – 0,2 punktu.

2. Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora OKE mają zamiast wyniku egzaminu doliczane punkty za oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. Zasady przyznawania punktów określa rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na lata 2017/2018 – 2019/2020 (Dz. U. z 2017 r., poz 586)

III.

Zasady obliczania punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum

1.   Za świadectwo ukończenia gimnazjum można uzyskać maksymalnie 100 punkty.

2.   Zajęcia edukacyjne, z których oceny będą przeliczane na punkty:

a) klasa policyjno – prawna:

j. polski, matematyka, j. angielski (w przypadku braku tego języka – j. obcy zdawany przez kandydata na egzaminie gimnazjalnym), wiedza o społeczeństwie,

b) klasa ratownictwa medycznego:

j. polski, matematyka, j. angielski (w przypadku braku tego języka – j. obcy zdawany przez kandydata na egzaminie gimnazjalnym), biologia.

c) klasy mistrzostwa sportowego

j. polski, matematyka, j. angielski (w przypadku braku tego języka – j. obcy zdawany przez kandydata na egzaminie gimnazjalnym), biologia.

3. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum:

celujący – 18 punktów,

bardzo dobry – 17 punktów,

dobry – 14 punktów,

dostateczny – 8 punktów,

dopuszczający – 2 punkty.

IV.

Zasady obliczania punktów za szczególne osiągnięcia ucznia

1. Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów,

2. Osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, turniejach i zawodach wymienione na świadectwie  ukończenia gimnazjum – zgodnie z zasadami opisanymi rozporządzeniem MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na lata 2017/2018 – 2019/2020 (Dz. U. z 2017 r., poz 586) – maksymalnie 18 punktów,

3. Stałe zaangażowanie w pracę społeczną charakterze wolontariusza – 3 punkty.


HARMONOGRAM REKRUTACJI

A. Klasa policyjno-prawna/ Klasa ratownictwa medycznego

a) przyjmowanie wnioskówod 18 maja do 18 czerwca 2018 r.

b) dostarczanie dokumentów przez kandydatów od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r.

Dokumentację kandydata stanowią:

  • podanie wygenerowane w elektronicznym systemie naboru,
  • świadectwo ukończenia gimnazjum,
  • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • · orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespól orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych,

c) weryfikacja złożonych wniosków – do 5 lipca 2018 r.

d) ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych6 lipca 2018 r.

e) potwierdzanie woli uczęszczania do szkoły poprzez dostarczenie oryginałów dokumentów wymienionych w punkcie b)od 6 do 12 lipca 2018 r.

f) ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych13 lipca 2018 r.

B. Klasy mistrzostwa sportowego – siatkówka chłopców/ baseball-softball

a) przyjmowanie wnioskówod 18 maja do 4 czerwca 2018 r.

b) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów do klas mistrzostwa sportowego, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej 15 czerwca 2018 r.

c) dostarczanie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r.

d) weryfikacja złożonych wniosków – do 5 lipca 2018 r.

e) ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych6 lipca 2018 r.

f) potwierdzanie woli uczęszczania do szkoły poprzez dostarczenie oryginałów dokumentów wymienionych w punkcie c) od 6 do 12 lipca 2018 r.

g) ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 13 lipca 2018 r.

Do wniosku o przyjęcie do klasy mistrzostwa sportowego należy dołączyć:

  • orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia,
  • pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do klasy mistrzostwa sportowego.

Terminy rekrutacji uzupełniającej – w przypadku wolnych miejsc reguluje – Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019.

 

Do pobrania

Zgoda rodziców [PDF]

 

 

 

 
Joomfish System Plugin not enabled

Moje finanse
Otwarta firma
Oglądaj i licz!

Learningapps

LogowaniePogoda
Aktualny czas
Nasze strony na FB
Translate WWW

Nasi goście
Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości 
Odsłon : 350612
Nasza szkoła
1.jpg